Call number
032-571-0094
Fax
032-571-4445
Time
평일 09:00 ~ 18:00
토요일 주일,공휴일 휴무
hy880@naver.com
계산서발행계좌

예금주:(주)에이치와이산업신한은행
100-028-353897기업은행
418-035875-04-019국민은행
223301-04-296256   현재위치 : HOME >   >    >  
강제순환건조기
| 자연순환건조기 [46] | 고온건조기 [21] | 진공건조기/튜브건조기 [7] | 강제순환건조기 [34]
| 강제순환 진공 건조기 [3] | 동결건조기 [0] | 진공(유리)건조기 [3] | 전기오븐(건조기)일반형 [16]
34개의 상품이 있습니다.   
강제순환 진공 건조기(52 Liter) ,OF-01E
판매가 : 1,430,000원
vat포함
상품코드 : OF-01E
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제순환 진공 건조기(100 Liter) ,OF-11E
판매가 : 1,730,000원
vat포함
상품코드 : OF-11E
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제순환 진공 건조기(150 Liter) ,OF-21E
판매가 : 1,972,000원
vat포함
상품코드 : OF-21E
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(314 Liter,대형) ,OF-300G
판매가 : 6,180,000원
vat포함
상품코드 : OF-300G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(314 Liter,대형) ,OF-300GW
판매가 : 6,370,000원
vat포함
상품코드 : OF-300GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(314 Liter,대형) ,OF-300H
판매가 : 6,680,000원
vat포함
상품코드 : OF-300H
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(314 Liter,대형) ,OF-300HW
판매가 : 6,950,000원
vat포함
상품코드 : OF-300HW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(450 Liter,대형) ,OF-450G
판매가 : 7,333,000원
vat포함
상품코드 : OF-450G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(450 Liter,대형) ,OF-450GW
판매가 : 7,529,000원
vat포함
상품코드 : OF-450GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(450 Liter,대형) ,OF-450H
판매가 : 7,730,000원
vat포함
상품코드 : OF-450H
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(450 Liter,대형) ,OF-450HW
판매가 : 8,010,000원
vat포함
상품코드 : OF-450HW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(760 Liter,대형) ,OF-750G
판매가 : 8,690,000원
vat포함
상품코드 : OF-750G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(760 Liter,대형) ,OF-750GW
판매가 : 8,880,000원
vat포함
상품코드 : OF-750GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제 순환 건조기(760 Liter,대형) ,OF-750HW
판매가 : 9,640,000원
vat포함
상품코드 : OF-750HW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : 한국
강제순환 건조기(일반형) ,OF-02G
판매가 : 1,699,000원
vat포함
상품코드 : OF-02G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(일반형) ,OF-02GW
판매가 : 1,854,000원
vat포함
상품코드 : OF-02GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(일반형) ,OF-12G
운임은별도입니다.
판매가 : 1,846,000원
vat포함
상품코드 : OF-12G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(일반형) ,OF-12GW
판매가 : 1,926,000원
vat포함
상품코드 : OF-12GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(일반형) , OF-22G
판매가 : 2,080,000원
vat포함
상품코드 : OF-22G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제순환 건조기(일반형) ,OF-22GW
판매가 : 2,513,000원
vat포함
상품코드 : OF-22GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(314 Liter*대형) ,OF-300G
판매가 : 6,181,000원
vat포함
상품코드 : OF-300G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(314 Liter*대형) ,OF-300GW
판매가 : 6,375,000원
vat포함
상품코드 : OF-300GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(314 Liter*대형) ,OF-300H
판매가 : 6,684,000원
vat포함
상품코드 : OF-300H
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(314 Liter*대형) ,OF-300HW
판매가 : 6,955,000원
vat포함
상품코드 : OF-300HW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(450 Liter*대형) ,OF-450G
판매가 : 73,430,000원
vat포함
상품코드 : OF-450G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(450 Liter*대형) ,OF-450GW
판매가 : 7,545,000원
vat포함
상품코드 : OF-450GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(450 Liter*대형) ,OF-450H
판매가 : 7,731,000원
vat포함
상품코드 : OF-450H
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(450 Liter*대형) ,OF-450HW
판매가 : 8,010,000원
vat포함
상품코드 : OF-450HW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(760 Liter*대형) ,OF-750G
판매가 : 8,443,000원
vat포함
상품코드 : OF-750G
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(760 Liter*대형) ,OF-750GW
판매가 : 8,850,000원
vat포함
상품코드 : OF-750GW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(760 Liter*대형) ,OF-750H
판매가 : 9,460,000원
vat포함
상품코드 : OF-750H
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(760 Liter*대형) ,OF-750HW
판매가 : 9,663,000원
vat포함
상품코드 : OF-750HW
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JEIO
브랜드 : JEIO
원산지 : korea
강제 순환 건조기(150 Liter) ,JSOF-150
판매가 : 2,145,000원
vat포함
상품코드 : JSOF-150
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JSR
브랜드 : JSR
원산지 : korea
강제 순환 건조기(250 Liter) ,JSOF-250
판매가 : 2,600,000원
vat포함
상품코드 : JSOF-250
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : JSR
브랜드 : JSR
원산지 : korea
 
상담시간 평일 09:00 ~ 18:00 토요일 주일,공휴일 휴무
상담 및 문의전화 032-571-0094/0093 ( hy880@naver.com )
상호 : (주)에이치와이산업|인천광역시 계양구 주부토로413번길32
사업자등록번호 : 121-86-02196 (정보확인)| 통신판매업신고 : 제2015-인천계양-0634호|
대표 : 윤다은| 개인정보 관리책임자 : 김희정| 개인정보 보호기간 : 회원탈퇴시
0 EA
no img