Call number
032-571-0094
Fax
032-571-4445
Time
평일 09:00 ~ 18:00
토요일 주일,공휴일 휴무
hy880@naver.com
계산서발행계좌

예금주:(주)에이치와이산업신한은행
100-028-353897기업은행
418-035875-04-019국민은행
223301-04-296256   현재위치 : HOME >   >    >  
휴대용현미경/루페 /현미경악세서리
| 현미경 [45] | 산업현미경/금속/비교/편광 [10] | 생물현미경 [52] | 전자/디지탈현미경 [9]
| 사진촬영장비 [0] | 휴대용현미경/루페 /현미경악세서리 [77] | 조명확대경 /스텐드현미경 [263] | 영상현미경 [4]
| USB 현미경 [31]      
77개의 상품이 있습니다.   
대물렌즈, 4X 롱포커스대물렌즈 - UM06/UM08 전용
판매가 : 88,000원
vat포함
상품코드 : 10X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
편광렌즈, 4X 편광렌즈 셋트 PL-01 - UM06/UM08 전용
판매가 : 99,000원
vat포함
상품코드 : 10X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
대물렌즈, 10X 대물렌즈 - UM06/UM08 전용
판매가 : 88,000원
vat포함
상품코드 : 10X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 스탠드, S-100
판매가 : 33,000원
vat포함
상품코드 : S-100
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 거치대, S-103
판매가 : 33,000원
vat포함
상품코드 : S-111
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 스탠드, S-107
판매가 : 154,000원
vat포함
상품코드 : S-107
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 스탠드, S-110
판매가 : 440,000원
vat포함
상품코드 : S-110
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 스탠드, S-111
판매가 : 440,000원
vat포함
상품코드 : S-111
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 스탠드, S-113
판매가 : 880,000원
vat포함
상품코드 : S-113
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 스탠드, S-114
판매가 : 550,000원
vat포함
상품코드 : S-114
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
현미경 거치대, S-109
판매가 : 275,000원
vat포함
상품코드 : S-109
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : VITINY
브랜드 : 마이크로링크
원산지 : 대만
라이트스케일루페 ,(조명스케일) ,2016L-15X
판매가 : 123,690원
vat포함
상품코드 : 2016L-15X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
라이트루페 ,1966-10X
판매가 : 34,210원
vat포함
상품코드 : 1966-10X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
소형현미경 ,Measuring Monozoom Microscope /소형현미경, TFT LCD Screen ,XZ-2
주문제품
판매가 : 4,488,000원
vat포함
상품코드 : XZ-2
상품규격 : Measuring Microscope w/LCD
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
Optional Accessory for OPTICA® Microscope / OPTICA® 현미경 공통악세사리 ,DIGI
주문제품
판매가 : 1,320,000원
vat포함
상품코드 : DIGI
상품규격 : Digtal Video Camera
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
Optional Accessory for OPTICA® Microscope / OPTICA® 현미경 공통악세사리 ,Optikam PRO3 / Optikam PR..
판매가 : 1,512,000원
vat포함
상품코드 : Optikam PRO3 / Optikam PRO5
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
Optional Accessory for OPTICA® Microscope / OPTICA® 현미경 공통악세사리 ,Optikam2 / Optikam3
판매가 : 240,000원
vat포함
상품코드 : Optikam2 / Optikam3
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
Optional Accessory for OPTICA® Microscope / OPTICA® 현미경 공통악세사리 ,CL-30 / CL-31
판매가 : 491,000원
vat포함
상품코드 : CL-30 / CL-31
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
휴대용 현미경 ,Portable Microscope / 휴대용 현미경 ,XZ-1
판매가 : 1,760,000원
vat포함
상품코드 : XZ-1
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
휴대용 현미경,Portable Microscope / 휴대용 현미경 ,2054-40EIM
판매가 : 342,000원
vat포함
상품코드 : 2054-40EIM
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Optica Microscope
브랜드 : Optica Microscope
원산지 : 이탈리아
휴대용현미경경(루페) 30~60배 ,2051-60X
판매가 : 165,000원
vat포함
상품코드 : 2051-60X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
휴대용현미경경(루페) 30~60배 ,2051-30X
판매가 : 137,500원
vat포함
상품코드 : 2051-30X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
조명확대경(라이트루페) ,2023-15X
판매가 : 47,190원
vat포함
상품코드 : 2023-15X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
수치보정루페 ,1990-4X
판매가 : 220,000원
vat포함
상품코드 : 1990-4X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
수치보정루페 ,1990-4X
판매가 : 247,500원
vat포함
상품코드 : 1990-4X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드확대경,마이크로스코프) 25배~100배 ,2008-100X
판매가 : 247,500원
vat포함
상품코드 : 2008-100X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드확대경 ,(마이크로스코프) 25배~100배 ,2008-75X
판매가 : 212,080원
vat포함
상품코드 : 2008-75X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드확대경 ,(마이크로스코프) 25배~100배 ,2008-50X
판매가 : 200,310원
vat포함
상품코드 : 2008-50X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드확대경 ,(마이크로스코프) 25배~100배 ,2008-25X
판매가 : 188,430원
vat포함
상품코드 : 2008-25X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
조명스케일확대경 ,(초점 조절식) 30배 ,2037L-30X
판매가 : 117,810원
vat포함
상품코드 : 2037L-30X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스케일루페 ,2016-15X
판매가 : 102,410원
vat포함
상품코드 : 2016-15X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
루페 ,1962-15X
판매가 : 24,970원
vat포함
상품코드 : 1962-15X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스케일루페세트 ,2004-10X
판매가 : 148,500원
vat포함
상품코드 : 2004-10X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스케일루페 ,1975-7X
판매가 : 61,820원
vat포함
상품코드 : 1975-7X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
펜슬형 루페-스케일 ,2036-50X
판매가 : 103,400원
vat포함
상품코드 : 2036-50X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
펜슬형 루페-스케일 ,2036-25X
판매가 : 82,390원
vat포함
상품코드 : 2036-25X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
줌루페 ,2044
판매가 : 341,660원
vat포함
상품코드 : 2044
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스케일루페 ,2037-30X
판매가 : 99,660원
vat포함
상품코드 : 2037-30X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스케일루페 ,1983-10X(STANDARD 스케일)
판매가 : 81,290원
vat포함
상품코드 : 1983-10X(STANDARD 스케일)
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
루페 ,1964-22X
판매가 : 52,800원
vat포함
상품코드 : 1964-22X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
루페 ,1961-10X
판매가 : 19,910원
vat포함
상품코드 : 1961-10X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
돋보기루페 ,2022-75X
판매가 : 172,700원
vat포함
상품코드 : 2022-75X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
돋보기루페 ,2022-55X
판매가 : 107,000원
vat포함
상품코드 : 2022-55X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
돋보기루페 ,2022-35X
판매가 : 84,200원
vat포함
상품코드 : 2022-35X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
돋보기루페 ,1989
판매가 : 43,000원
vat포함
상품코드 : 1989
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
라이트스케일루페 ,(조명스케일) ,1998-7X
판매가 : 84,040원
vat포함
상품코드 : 1998-7X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
넥타이핀루페 ,2017-8X
판매가 : 33,800원
vat포함
상품코드 : 2017-8X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
넥타이핀루페 ,2017-6X
판매가 : 29,300원
vat포함
상품코드 : 2017-6X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드루페 ,2033-115X
판매가 : 128,700원
vat포함
상품코드 : 2033-115X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드루페 ,2033-100X
판매가 : 115,500원
vat포함
상품코드 : 2033-100X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스탠드루페 ,2033-90X
판매가 : 107,000원
vat포함
상품코드 : 2033-90X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
확대경(루페) ,2038
판매가 : 94,900원
vat포함
상품코드 : 2038
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
확대경(루페) ,2018
판매가 : 50,700원
vat포함
상품코드 : 2018
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
확대경(루페) ,2055-20X
판매가 : 108,900원
vat포함
상품코드 : 2055-20X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
목걸이루페-메탈루페 , 2047-3X
판매가 : 10,700원
vat포함
상품코드 : 2047-3X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
조명박스-루페용 ,2046
판매가 : 55,100원
vat포함
상품코드 : 2046
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
라이트확대경(루페) ,1996L-30X
판매가 : 74,910원
vat포함
상품코드 : 1996L-30X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스윙루페(회전 루페) , 2021-22X
판매가 : 124,300원
vat포함
상품코드 : 2021-22X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스윙루페(회전 루페) ,2021-15X
판매가 : 111,100원
vat포함
상품코드 : 2021-15X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-1000S
판매가 : 5,379,000원
vat포함
상품코드 : 1972-1000S
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-700S
판매가 : 3,916,000원
vat포함
상품코드 : 1972-700S
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-500S
판매가 : 2,937,000원
vat포함
상품코드 : 1972-500S
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-300S
판매가 : 1,958,000원
vat포함
상품코드 : 1972-300S
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-300
판매가 : 520,300원
vat포함
상품코드 : 1972-300
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-200
판매가 : 352,000원
vat포함
상품코드 : 1972-200
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-100
판매가 : 247,500원
vat포함
상품코드 : 1972-100
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
유리스케일루페 ,1972-50
판매가 : 137,500원
vat포함
상품코드 : 1972-50
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
카세트루페 ,2019
판매가 : 62,800원
vat포함
상품코드 : 2019
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스테레오뷰어루페 ,1994-4
판매가 : 68,800원
vat포함
상품코드 : 1994-4
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
스테레오뷰어루페 , 1994-2
판매가 : 68,800원
vat포함
상품코드 : 1994-2
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
핸드뷰어루페 ,2026-8
판매가 : 76,500원
vat포함
상품코드 : 2026-8
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
마그테틱루페(자석루페) ,1986-5X
판매가 : 16,000원
vat포함
상품코드 : 1986-5X
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
목걸이핸드루페-메탈루페 ,8806
판매가 : 165,000원
vat포함
상품코드 : 8806
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : PEAK
브랜드 : PEAK
원산지 : 일본
현미경 악세사리 ,MS15X-S1
판매가 : 286,000원
vat포함
상품코드 : MS15X-S1
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Anmo
브랜드 : Anmo
원산지 :
현미경 악세사리 ,MS-09B
판매가 : 69,000원
vat포함
상품코드 : MS-09B
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Anmo
브랜드 : Anmo
원산지 : 대만OEM
현미경 악세사리 ,MS23B
판매가 : 59,000원
vat포함
상품코드 : MS23B
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Anmo
브랜드 : Anmo
원산지 : 대만OEM
현미경 악세사리 ,MSAK810
판매가 : 69,000원
vat포함
상품코드 : MSAK810
상품규격 :
분해능력 :
제조사 : Anmo
브랜드 : Anmo
원산지 : 대만OEM
   
상담시간 평일 09:00 ~ 18:00 토요일 주일,공휴일 휴무
상담 및 문의전화 032-571-0094/0093 ( hy880@naver.com )
상호 : (주)에이치와이산업|인천광역시 계양구 주부토로413번길32
사업자등록번호 : 121-86-02196 (정보확인)| 통신판매업신고 : 제2015-인천계양-0634호|
대표 : 윤다은| 개인정보 관리책임자 : 김희정| 개인정보 보호기간 : 회원탈퇴시
0 EA
no img